Merkede seksjoner

Merkede seksjoner forutsetter et 'internt subsett':

  <!DOCTYPE book PUBLIC"-//OASIS//DTD DocBook V4.1//EN"[
   <!ENTITY % db-oracle "IGNORE">
   <!ENTITY % db-ibmdb2 "IGNORE">
   <!ENTITY % appserv-websphere "IGNORE">
   <!ENTITY % appserv-silverstream "IGNORE">
   <!ENTITY % os-mswin "IGNORE">
   <!ENTITY % os-solaris "IGNORE">
   <!ENTITY % print "IGNORE">
   <!ENTITY % online "IGNORE">
   <!ENTITY conceptsoverview.sgm SYSTEM "concepts_with_cond.sgm">
   ]>
   . . .
   <book>
   <title>
   Installing on <![%os-mswin;[Microsoft Windows NT/2000]]><![%os-solaris;[Solaris]]> servers 
   running <![%db-oracle;[Oracle]]><![%db-ibmdb2;[IBM DB2]]> database and <
   ![%appserv-silverstream;[SilverStream]]><![%appserv-websphere;[IBM WebSphere]]> application server
   </title>
   <chapter> . . . </chapter>
   </book>